*ST天化(000912)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 6178.16万元 5736.56万元 -441.59万元
2 联储证券有限责任公司石家庄友谊南大街证券营业部 2904.32万元 2860.54万元 -43.79万元
3 中信证券股份有限公司湖北分公司 0.00万元 1559.01万元 1559.01万元
4 国元证券股份有限公司宣城叠嶂西路证券营业部 3.99万元 1330.84万元 1326.84万元
5 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 348.87万元 1276.70万元 927.83万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 广发证券股份有限公司佛山顺德建设南路证券营业部 6271.32万元 158.04万元 6113.28万元
2 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 6178.16万元 5736.56万元 441.59万元
3 联储证券有限责任公司石家庄友谊南大街证券营业部 2904.32万元 2860.54万元 43.79万元
4 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 2374.63万元 123.03万元 2251.61万元
5 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1946.39万元 212.08万元 1734.32万元
*ST天化(000912)-2017-12-22成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-12-19成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-12-07成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-11-20成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-09-25成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-09-12成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-07-25成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-07-11成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-07-05成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-06-20成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-06-15成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-06-14成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-06-02成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-04-24成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-04-14成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-04-13成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-04-11成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-11-14成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-11-11成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-11-10成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-11-07成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-11-04成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-10-27成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-10-26成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-10-24成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-09-30成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-09-29成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-09-28成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-09-26成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-07-26成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-06-20成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-03-15成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2015-06-05成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2015-05-14成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2015-01-23成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2014-10-22成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2014-05-08成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2014-05-07成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2013-03-26成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2011-09-07成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2011-08-29成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2008-06-27成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2008-06-26成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2008-06-25成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2008-06-24成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2007-03-14成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2006-07-17成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2006-07-14成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2006-02-13成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2005-05-26成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2004-10-25成交龙虎榜