*ST托普(000583)公告正文

四川托普软件投资股份有限公司2003年第三季度报告

公告日期:2003-10-22

            四川托普软件投资股份有限公司2003年第三季度报告
 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司本季度财务会计报告未经审计。
    1.3公司董事长、总裁宋如华先生、财务负责人黄建军先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §公司基本情况
    2.1 公司基本信息
股票简称                          托普软件
股票代码                           000583
                   董事会秘书                    证券事务代表
姓名               蒋涛张彦
联系地址           四川省成都市高新西区          四川省成都市高新西区
                   西部软件园托普软件办公楼      西部软件园托普软件办公楼
电话               028-82960163                  028-82960163
传真               028-82960162                  028-82960162
电子邮箱           tprj@ topgroup.com            tprj@ topgroup.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标                                 单位:元
                           2003年9月30日      2002年12月31日   本报告期末
                                                               比上年度期
                                                                末增减(%)
总资产                   2,815,871,012.72    2,345,716,101.03       20.04
股东权益                 1,396,329,739.24    1,387,982,818.22        0.60
(不含少数股东权益)
每股净资产                           6.03                5.99        0.63
调整后的每股净资产                   5.98                5.96        0.31
                            2003年7月-9月       2003年1月-9月  本报告期末
                                                               比上年同期
                                                                增减(%)
经营活动产生的现金流量     201,172,044.43      232,032,774.09
净额
每股收益                             0.01                0.04      -79.99
净资产收益率                         0.18                0.60      -80.60
扣除非经常性损益后的净              -0.16                0.16      -94.24
资产收益率
非经常性损益项目及金额(2003年7月-9月):
非经常性损益项目                                                     金额
1、营业外收入                                                  447,760.21
2、营业外支出                                                4,820,998.75
3、企业挖潜改造资金                                            365,192.11
4、扣除所得税影响                                             -845,092.66
合计                                                         4,788,858.41
    2.2.2 利润表
    利润及利润分配表(一)
    2003年1月-9月
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                       单位:元
项目                            行次                 2003年1-9月
                                              合并数             母公司
一、主营业务收入                  1     185,107,536.50      19,300,188.02
减:主营业务成本                  2     140,033,597.67      10,859,006.39
主营业务税金及附加                3         883,462.01         223,981.92
二、主营业务利润                  4      44,190,476.82       8,217,199.71
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润                  5       3,417,142.44       4,178,370.00
(亏损以“-”号)
营业费用                          6      10,482,473.22          98,440.62
管理费用                          7      24,344,215.09      16,665,883.55
财务费用                          8       7,395,897.65       6,813,529.04
三、营业利润                      9       5,385,033.30     -11,182,283.50
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益                     10      -2,636,516.35       7,112,705.29
(损失以“-”号填列)
补贴收入                         11       4,434,800.61       1,337,695.08
营业外收入                       12         592,425.96          57,455.96
减:营业外支出                   13      -4,566,666.51      -4,856,528.45
四、利润总额                     14      12,342,410.03       2,182,101.28
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                       15       2,755,266.66         242,769.25
减:少数股东损益                 16       1,243,002.47               0.00
五、净利润                       17       8,344,140.90       1,939,332.03
(亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润               18     179,532,770.51     162,466,255.10
盈余公积转入                     19               0.00               0.00
六、可供分配的利润               20     187,876,911.41     164,405,587.13
减:提取法定公积金               21               0.00               0.00
提取法定公益金                   22               0.00               0.00
七、可供股东分配的利润           23     187,876,911.41     164,405,587.13
减:应付优先股股利               24               0.00               0.00
提取任意公积金                   25               0.00               0.00
应付配普通股股利                 26          -2,780.12          -2,780.12
转作股本的普通股股利             27               0.00               0.00
八、未分配利润                   28     187,879,691.53     164,408,367.25

项目                                              2002年1-9月
                                         合并数                  母公司
一、主营业务收入                   500,129,918.11           43,589,008.61
减:主营业务成本                   440,130,115.68           33,471,145.35
主营业务税金及附加                   1,784,922.21              582,721.69
二、主营业务利润                    58,214,880.22            9,535,141.57
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润                     4,575,461.58            4,013,326.64
(亏损以“-”号)
营业费用                            22,388,799.74            1,160,696.39
管理费用                             1,075,311.94           -2,473,703.16
财务费用                            -1,513,204.94           -4,880,817.40
三、营业利润                        40,839,435.06           19,742,292.38
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益                         1,343,379.76           10,275,635.08
(损失以“-”号填列)
补贴收入                             6,065,011.60            2,739,061.60
营业外收入                             245,962.40               11,978.40
减:营业外支出                         834,600.78               53,742.40
四、利润总额                        47,659,188.04           32,715,225.06
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                           3,342,588.18              414,149.36
减:少数股东损益                     2,182,799.63                    0.00
五、净利润                          42,133,800.23           32,301,075.70
(亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润                 135,961,245.82          132,670,003.63
盈余公积转入                                 0.00                    0.00
六、可供分配的利润                 178,095,046.05          164,971,079.33
减:提取法定公积金                           0.00                    0.00
提取法定公益金                               0.00                    0.00
七、可供股东分配的利润             178,095,046.05          164,971,079.33
减:应付优先股股利                           0.00                    0.00
提取任意公积金                               0.00                    0.00
应付配普通股股利                             0.00                    0.00
转作股本的普通股股利                         0.00                    0.00
八、未分配利润                     178,095,046.05          164,971,079.33
    利润及利润分配表(二)
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                       单位:元
项目                        行次                    2003年7-9月
                                            合并数               母公司
一、主营业务收入              1        43,077,509.09         3,453,504.28
减:主营业务成本              2        29,717,476.92         2,690,315.10
主营业务税金及附加            3           270,184.54            15,807.21
二、主营业务利润              4        13,089,847.63           747,381.97
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润              5         2,486,654.11         2,464,099.76
(亏损以“-”号)
营业费用                      6         2,649,324.80                 0.00
管理费用                      7        11,001,109.44         8,909,845.10
财务费用                      8         3,036,500.55         2,051,604.31
三、营业利润                  9        -1,110,433.05        -7,749,967.68
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益                 10        -2,237,581.41          -363,763.78
(损失以“-”号填列)
补贴收入                     11           365,192.12                 0.00
营业外收入                   12           447,760.21            -2,023.55
减:营业外支出               13        -4,820,998.75        -4,960,464.60
四、利润总额                 14         2,285,936.62        -3,155,290.41
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                   15           523,791.02                 0.00
减:少数股东损益             16          -753,890.42                 0.00
五、净利润                   17         2,516,036.02        -3,155,290.41
(亏损以“-”号填列)

项目                                               2002年7-9月
                                         合并数                  母公司
一、主营业务收入                   149,985,346.74           10,719,340.15
减:主营业务成本                   126,178,320.54            2,217,198.48
主营业务税金及附加                     227,305.00                  628.46
二、主营业务利润                    23,579,721.20            8,501,513.21
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润                       314,171.30               88,041.03
(亏损以“-”号)
营业费用                             7,473,370.14                1,459.92
管理费用                             6,125,186.45            2,509,694.03
财务费用                               643,003.08             -245,294.47
三、营业利润                         9,652,332.83            6,323,694.76
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益                        -2,119,755.20            1,805,170.48
(损失以“-”号填列)
补贴收入                             1,689,156.20            1,474,811.20
营业外收入                             234,348.60                  379.60
减:营业外支出                         440,999.66                6,543.71
四、利润总额                         9,015,082.78            9,597,512.33
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                           1,017,469.99                    0.00
减:少数股东损益                       652,299.34                    0.00
五、净利润                           7,345,313.44            9,597,512.33
(亏损以“-”号填列)
    2.3报告期末股东总人数:69789户。
    §3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司生产经营环境、政策法规未发生重大变化。
    2003年三季度,公司根据市场变化和需求,进一步强化企业经营管理力度,调整、整合公司资产。一方面继续巩固原有电脑校园网业务、数控机床业务市场;另一方面积极拓展新的领域:通过收购成都托普教育投资管理有限公司9000万股股权,涉足IT职业教育产业;积极拓展行业增值服务业务,为公司增加新的利润增长点,以保证公司持续健康地发展。
    2003年1-9月,由于受全球IT行业普遍不景气、市场竞争激烈及"非典"等因素影响,以及公司管理费用和财务费用的上升,致使公司前三季度主营业务收入、净利润较上年同期下降。
    2003年1-9月,公司实现主营业务收入185,107,536.50元,主营业务利润44,190,476.82元;净利润8,344,140.90元。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用
                                                                  单位:元
分行业或分产品              主营业务收入        主营业务成    本毛利率(%)
电脑、网络集成、计算      117,152,747.31       86,911,202.07        25.81
机软件
计算机配件、贸易收入       23,333,654.68       22,635,744.58         2.99
通讯产品及其他收入          5,184,040.09        4,423,506.39        14.67
机床收入                   23,760,640.96       19,817,273.96        16.60
IT教育产业                 15,676,453.46        6,245,870.67        60.16
合计                      185,107,536.50      140,033,597.67        24.35
其中:关联交易                                    无
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用  √不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用  □不适用
                       2003年1-9月           2002年1-9月     报告期与上年
                                                                同期增减
                                                                变化(%)
主营业务利润         44,190,476.82         58,214,880.22           -24.09
其他业务利润          3,417,142.44          4,575,461.58           -25.32
期间费用             42,222,585.96         21,950,906.74            92.35
投资收益             -2,636,516.35          1,343,379.76          -296.26
补贴收入              4,434,800.61          6,065,011.60           -26.88
营业外收支净额        5,159,092.47           -588,638.38          -976.45
利润总额             12,342,410.03         47,659,188.04           -74.10
    说明:
    主营业务利润较上年同期减少24.09%是由于受市场竞争激烈及"非典"因素影响导致主营业务收入减少所致;
    利润总额下降74.1%的主要是受期间费用大幅上升的影响。期间费用上升是由于无形资产摊销以及计提资产减值准备所致;
    投资收益较上年同期减少296.26%是由于参股公司当期净利润减少所致;
    补贴收入较上年同期减少26.88%是由于2003年收到的补贴款项减少所致;
    营业外收支净额较上年同期减少976.45%是由于机床类业务市场回暖,机床加工设备固定资产减值准备转回所致。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    √适用  □不适用
    经公司2003年6月30日第六届十九次董事会和2003年7月31日公司2003年度第一次临时股东大会审议通过,公司投资收购成都托普教育投资管理有限公司9000万股股权,涉足IT教育产业。IT教育产业成为公司主营业务之一。
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    √适用  □不适用
    经公司2003年6月30日第六届十九次董事会和2003年7月31日公司2003年度第一次临时股东大会审议通过,公司投资收购成都托普教育投资管理有限公司9000万股股权,涉足IT教育产业,2003年三季度IT教育产业的盈利能力(毛利率)为60.16%。
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    3.2.1  四川省高级人民法院于2002年7月受理了中国建设银行四川省分行诉四川聚酯股份有限公司借款合同纠纷、我公司承担担保责任一案。 2003年10月9日四川省高级人民法院作出如下判决:(1)四川省聚酯股份有限公司于本判决生效后十日内向中国建设银行四川省分行偿还转贷款3,487.571587万美元、转贷费及其利息、逾期利息(均按照转贷合同的约定计算至实际给付之日止,并扣除聚酯公司已归还的转贷费97.601295万美元、利息1,127.170495万美元、逾期利息219.295062万美元);(2)四川托普软件投资股份有限公司、四川林凤控股股份有限公司对四川省聚酯股份有限公司的上诉欠款各承担二分之一的连带责任,其承担连带责任后,有权向四川省聚酯股份有限公司追偿。本案案件受理费100万元,由四川省聚酯股份有限公司承担50万元,四川托普软件投资股份有限公司、四川林凤控股股份有限公司各承担25万元。
    该判决对公司2003年1-9月利润暂无影响。若该判决生效,四川聚酯股份有限公司不能按期偿还银行债务,公司将承担二分之一的连带责任,承担连带责任后有权向四川省聚酯股份有限公司追偿。但因为此事属于遗留问题,目前公司正在与相关部门积极沟通协调处理此事并保留上诉的权利。相关公告见2002年8月6日、8月7日、9月4日、11月4日和2003年10月22日的《中国证券报》、、《证券时报》、和《上海证券报》、上。
    3.2.2 经公司2003年6月30日召开的第六届董事会第十九次会议审议提名、公司2003年7月31日召开的2003年度第一次临时股东大会审议通过:聘任郭宗祥先生为公司第六届董事会独立董事。相关公告见2003年7月1日和2003年8月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    3.2.3 报告期内,公司在农业银行为教育电脑信贷业务中的买方提供担保情况:
                                                                单位:万元
担保对象名称             发生日期            担保金额            担保类型
肇东师范学校           2003年8月22日             64              连带责任
                                                                     担保

                                                        是否       是否为
担保对象名称                        担保期              履行       关联方
                                                        完毕         担保
肇东师范学校                     2003年8月22日-           否           否
                                  2006年8月21日
    3.2.4   经公司2003年6月30日第六届十九次董事会和2003年7月31日公司2003年度第一次临时股东大会审议通过,公司将原计划还需投入3000万元的开放式智能数控系统开发项目、需投入8107万元的网络分布式环境数控机床技术改造项目、拟投入建设托普云南软件园项目所需用的募集资金15815万元以及部分流动资金共计27000万元,调整为投资收购成都托普教育投资管理有限公司9000万股股权。相关公告见2003年7月1日和2003年8月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    截止2003年9月30日,公司已将股权收购款全部付清,成都托普教育投资管理有限公司的相关工商变更手续已办理完成。
    截止报告期末,公司已使用募集资金95440.57万元。
    3.2.5   本公司控股子公司成都托普教育投资管理有限公司于2003年6月30日与威海托普资讯有限公司签订了《股权转让协议》、,成都托普教育投资管理有限公司以每股1元的价格受让威海托普资讯有限公司持有的陕西托普教育发展有限公司570万股股权,股权转让后成都托普教育投资管理有限公司持有陕西托普教育发展有限公司38%的股权,成为该公司第一大股东。
    3.2.6   本公司控股子公司成都托普教育投资管理有限公司于2003年6月30日分别与湖南华原科技发展有限责任公司和自然人陆成、卢大庆、向南平、欧跃武签订了《股权转让协议》,成都托普教育投资管理有限公司以每股1元的价格分别受让以上6位股东持有的湖南托普教育投资有限公司820万股、10万股、20万股、30万股、20万股股权,股权转让后成都托普教育投资管理有限公司持有湖南托普教育投资有限公司900万股、90%的股权,成为该公司第一大股东。
    3.2.7   本公司控股子公司涉及诉讼事项:
    (1)2003年9月,成都市郫县法院受理了中国长城计算机深圳股份有限公司诉四川托普电脑有限责任公司买卖合同纠纷案,中国长城计算机深圳股份有限公司要求判令四川托普电脑有限责任公司支付货款、利息及相关费用677,999元。目前此案正在审理阶段;
    (2)2003年9月,陕西武功建筑工程总公司就与托普西北软件园(咸阳)有限公司基建合同纠纷案,向咸阳市仲裁委员会申请仲裁,要求判令托普西北软件园(咸阳)有限公司支付基建款709,281元及利息。目前此案正在审理阶段。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用  □不适用
    由于受全球IT行业普遍不景气、市场竞争激烈以及“非典”等因素的影响,致使公司2003年度业绩下滑。预计本公司2003年度的净利润与2002年度相比将下降50%以上。
     3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    四川托普软件投资股份有限公司董事会
    董事长:宋如华
    二00三年十月二十二日
    资产负债表
    2003年9月30日
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                       单位:元
资产                            行号              2003年9月30日
                                             合并数             母公司
流动资金:
货币资金                          1     465,613,131.64     119,991,939.05
短期投资                          2         200,000.00               0.00
应收票据                          3       1,114,000.00               0.00
应收股利                          4               0.00               0.00
应收利息                          5               0.00               0.00
应收帐款                          6     194,044,577.99      17,546,685.42
其他应收款                        7     102,383,895.51     577,440,066.59
预付帐款                          8     294,422,302.60     108,721,559.10
应收补贴款                        9         154,656.75               0.00
存货                             10     126,094,275.92      17,080,295.02
待摊费用                         11         360,954.19               0.00
一年内到期的长期债权投资         12               0.00               0.00
其他流动资产                     13               0.00               0.00
流动资产合计                     14   1,184,387,794.60     840,780,545.18
长期投资:                       15               0.00               0.00
长期股权投资                     16     448,951,496.62     757,755,914.12
长期债权投资                     17         737,230.00         737,230.00
长期投资合计                     18     449,688,726.62     758,493,144.12
其中:合并价差(贷差“-”)      19     267,823,420.41               0.00
股权投资差额(贷差以“-”表示)  20     262,791,479.58     189,294,418.42
固定资产:                       21               0.00               0.00
固定资产原价                     22     699,063,586.50     140,588,923.89
减:累计折旧                     23      36,210,389.84       7,544,003.38
固定资产净值                     24     662,853,196.66     133,044,920.51
减:固定资产减值准备             25         205,952.58         205,952.58
固定资产净额                     26     662,647,244.08     132,838,967.93
工程物资                         27               0.00               0.00
在建工程                         28     384,396,054.22     101,000,000.00
固定资产清理                     29               0.00               0.00
固定资产合计                     30   1,047,043,298.30     233,838,967.93
无形资产及其他资产:             31               0.00               0.00
无形资产                         32     134,751,193.20     128,278,845.01
长期待摊费用                     33               0.00               0.00
其他长期资产                     34               0.00               0.00
无形资产及其他资产合计           35     134,751,193.20     128,278,845.01
递延税款:                       36               0.00               0.00
递延税款借项                     37               0.00               0.00
资产合计                         38   2,815,871,012.72   1,961,391,502.24

资产                                              2002年12月31日
                                           合并数               母公司
流动资金:
货币资金                              821,365,128.37       603,000,685.51
短期投资                                        0.00
应收票据                                1,253,550.00
应收股利                                                             0.00
应收利息                                        0.00
应收帐款                              191,264,441.37        24,027,572.70
其他应收款                             67,212,482.72       343,595,826.83
预付帐款                              277,830,119.25       108,500,585.20
应收补贴款                              5,594,447.07
存货                                  135,027,649.96        20,073,868.28
待摊费用                                   27,380.40                 0.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        1,499,575,199.14     1,099,198,538.52
长期投资:
长期股权投资                          185,153,525.05       480,643,208.83
长期债权投资                              812,230.00           812,230.00
长期投资合计                          185,965,755.05       481,455,438.83
其中:合并价差(贷差“-”)             3,019,141.10
股权投资差额(贷差以“-”表示)        12,804,820.78        12,804,820.78
固定资产:
固定资产原价                          244,003,827.78       124,044,449.39
减:累计折旧                           15,541,223.81        10,846,930.54
固定资产净值                          228,462,603.97       113,197,518.85
减:固定资产减值准备                    5,293,156.10         5,293,156.10
固定资产净额                          223,169,447.87       107,904,362.75
工程物资                                        0.00
在建工程                              291,570,553.30       139,571,653.81
固定资产清理                                    0.00
固定资产合计                          514,740,001.17       247,476,016.56
无形资产及其他资产:
无形资产                              145,435,145.67       138,175,619.95
长期待摊费用                                    0.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                145,435,145.67       138,175,619.95
递延税款:                                      0.00
递延税款借项
资产合计                            2,345,716,101.03     1,966,305,613.86
    公司负责人:宋如华                                 财务负责人:黄建军
    资产负债表(续)
    2003年9月30日
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                       单位:元
负债及股东权益              注释                   2003年9月30日
                                            合并数               母公司
流动负债:
短期借款                     39       397,000,000.00       314,000,000.00
应付票据                     40                 0.00                 0.00
应付帐款                     41       255,904,956.14        31,981,947.77
预收帐款                     42       157,648,590.32        14,703,083.47
应付工资                     43            37,300.00                 0.00
应付福利费                   44         9,935,887.55         2,322,676.36
应付股利                     45                 0.00                 0.00
应交税金                     46           294,921.30        -1,060,755.12
其他应交款                   47            38,411.82            -6,370.92
其他应付款                   48        43,626,224.12       117,212,556.81
预提费用                     49         3,904,971.15            24,821.64
预计负债                     50         3,088,837.64           120,385.62
一年内到期的流动负债         51                 0.00                 0.00
其他流动负债                 52                 0.00                 0.00
流动负债合计                 53       871,480,100.04       479,298,345.63
长期负债:                   54                 0.00                 0.00
长期借款                     55       297,244,853.42        12,744,853.42
应付债券                     56                 0.00                 0.00
长期应付款                   57       110,908,571.04       110,908,571.04
其他长期负债                 58                 0.00                 0.00
长期负债合计                 59       408,153,424.46       123,653,424.46
递延税款:                   60                 0.00                 0.00
递延税款贷项                 61                 0.00                 0.00
负债合计                     62     1,279,633,524.50       602,951,770.09
少数股东权益                 63       139,907,748.98                 0.00
股东权益:                   64                 0.00                 0.00
股本                         65       231,656,194.00       231,656,194.00
减:已归还投资               66                 0.00                 0.00
股本净额                     67       231,656,194.00       231,656,194.00
资本公积                     68       894,393,504.37       893,718,542.67
盈余公积                     69        82,400,349.34        68,656,628.23
其中:公益金                 70        24,190,160.40        19,587,479.87
未分配利润                   71       187,879,691.53       164,408,367.25
外币报表折算差额             72                 0.00                 0.00
股东权益合计                 73     1,396,329,739.24     1,358,439,732.15
负债及股东权益合计           74     2,815,871,012.72     1,961,391,502.24

负债及股东权益                                    2002年12月31日
                                         合并数                  母公司
流动负债:
短期借款                           324,497,300.00          285,220,000.00
应付票据                                     0.00
应付帐款                           172,753,824.58           31,615,363.87
预收帐款                            57,956,067.56           19,274,110.19
应付工资                                11,550.00                    0.00
应付福利费                           5,712,707.79            2,372,960.55
应付股利                                 2,780.12                2,780.12
应交税金                             5,887,425.04            1,244,447.77
其他应交款                             592,776.21               61,588.11
其他应付款                          39,720,378.54          113,375,177.39
预提费用                               227,511.15                    0.00
预计负债                             3,267,855.91              120,385.62
一年内到期的流动负债                30,000,000.00           30,000,000.00
其他流动负债                                 0.00
流动负债合计                       640,630,176.90          483,286,813.62
长期负债:                                   0.00
长期借款                           115,612,609.20           15,612,609.20
应付债券                                     0.00
长期应付款                         110,908,571.04          110,908,571.04
其他长期负债                                 0.00
长期负债合计                       226,521,180.24          126,521,180.24
递延税款:                                   0.00
递延税款贷项                                 0.00
负债合计                           867,151,357.14          609,807,993.86
少数股东权益                        90,581,925.67
股东权益:
股本                               231,656,194.00          231,656,194.00
减:已归还投资                               0.00
股本净额                           231,656,194.00          231,656,194.00
资本公积                           894,393,504.37          893,718,542.67
盈余公积                            82,400,349.34           68,656,628.23
其中:公益金                        24,190,160.40           19,587,479.87
未分配利润                         179,532,770.51          162,466,255.10
外币报表折算差额                             0.00
股东权益合计                     1,387,982,818.22        1,356,497,620.00
负债及股东权益合计               2,345,716,101.03        1,966,305,613.86
    公司负责人:宋如华                                 财务负责人:黄建军
    利润及利润分配表(一)
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                       单位:元
项目                            行次                 2003年1-9月
                                              合并数             母公司
一、主营业务收入                  1     185,107,536.50      19,300,188.02
减:主营业务成本                  2     140,033,597.67      10,859,006.39
主营业务税金及附加                3         883,462.01         223,981.92
二、主营业务利润                  4      44,190,476.82       8,217,199.71
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润                  5       3,417,142.44       4,178,370.00
(亏损以“-”号)
营业费用                          6      10,482,473.22          98,440.62
管理费用                          7      24,344,215.09      16,665,883.55
财务费用                          8       7,395,897.65       6,813,529.04
三、营业利润                      9       5,385,033.30     -11,182,283.50
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益                     10      -2,636,516.35       7,112,705.29
(损失以“-”号填列)
补贴收入                         11       4,434,800.61       1,337,695.08
营业外收入                       12         592,425.96          57,455.96
减:营业外支出                   13      -4,566,666.51      -4,856,528.45
四、利润总额                     14      12,342,410.03       2,182,101.28
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                       15       2,755,266.66         242,769.25
减:少数股东损益                 16       1,243,002.47               0.00
五、净利润                       17       8,344,140.90       1,939,332.03
(亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润               18     179,532,770.51     162,466,255.10
盈余公积转入                     19               0.00               0.00
六、可供分配的利润               20     187,876,911.41     164,405,587.13
减:提取法定公积金               21               0.00               0.00
提取法定公益金                   22               0.00               0.00
七、可供股东分配的利润           23     187,876,911.41     164,405,587.13
减:应付优先股股利               24               0.00               0.00
提取任意公积金                   25               0.00               0.00
应付配普通股股利                 26          -2,780.12          -2,780.12
转作股本的普通股股利             27               0.00               0.00
八、未分配利润                   28     187,879,691.53     164,408,367.25

项目                                              2002年1-9月
                                         合并数                  母公司
一、主营业务收入                   500,129,918.11           43,589,008.61
减:主营业务成本                   440,130,115.68           33,471,145.35
主营业务税金及附加                   1,784,922.21              582,721.69
二、主营业务利润                    58,214,880.22            9,535,141.57
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润                     4,575,461.58            4,013,326.64
(亏损以“-”号)
营业费用                            22,388,799.74            1,160,696.39
管理费用                             1,075,311.94           -2,473,703.16
财务费用                            -1,513,204.94           -4,880,817.40
三、营业利润                        40,839,435.06           19,742,292.38
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益                         1,343,379.76           10,275,635.08
(损失以“-”号填列)
补贴收入                             6,065,011.60            2,739,061.60
营业外收入                             245,962.40               11,978.40
减:营业外支出                         834,600.78               53,742.40
四、利润总额                        47,659,188.04           32,715,225.06
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                           3,342,588.18              414,149.36
减:少数股东损益                     2,182,799.63                    0.00
五、净利润                          42,133,800.23           32,301,075.70
(亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润                 135,961,245.82          132,670,003.63
盈余公积转入                                 0.00                    0.00
六、可供分配的利润                 178,095,046.05          164,971,079.33
减:提取法定公积金                           0.00                    0.00
提取法定公益金                               0.00                    0.00
七、可供股东分配的利润             178,095,046.05          164,971,079.33
减:应付优先股股利                           0.00                    0.00
提取任意公积金                               0.00                    0.00
应付配普通股股利                             0.00                    0.00
转作股本的普通股股利                         0.00                    0.00
八、未分配利润                     178,095,046.05          164,971,079.33
    公司负责人:宋如华                                 财务负责人:黄建军
    利润及利润分配表(二)
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司                       单位:元
项目                        行次                    2003年7-9月
                                            合并数               母公司
一、主营业务收入              1        43,077,509.09         3,453,504.28
减:主营业务成本              2        29,717,476.92         2,690,315.10
主营业务税金及附加            3           270,184.54            15,807.21
二、主营业务利润              4        13,089,847.63           747,381.97
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润              5         2,486,654.11         2,464,099.76
(亏损以“-”号)
营业费用                      6         2,649,324.80                 0.00
管理费用                      7        11,001,109.44         8,909,845.10
财务费用                      8         3,036,500.55         2,051,604.31
三、营业利润                  9        -1,110,433.05        -7,749,967.68
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益                 10        -2,237,581.41          -363,763.78
(损失以“-”号填列)
补贴收入                     11           365,192.12                 0.00
营业外收入                   12           447,760.21            -2,023.55
减:营业外支出               13        -4,820,998.75        -4,960,464.60
四、利润总额                 14         2,285,936.62        -3,155,290.41
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                   15           523,791.02                 0.00
减:少数股东损益             16          -753,890.42                 0.00
五、净利润                   17         2,516,036.02        -3,155,290.41
(亏损以“-”号填列)

项目                                               2002年7-9月
                                         合并数                  母公司
一、主营业务收入                   149,985,346.74           10,719,340.15
减:主营业务成本                   126,178,320.54            2,217,198.48
主营业务税金及附加                     227,305.00                  628.46
二、主营业务利润                    23,579,721.20            8,501,513.21
(亏损以“-”号)
加:其他业务利润                       314,171.30               88,041.03
(亏损以“-”号)
营业费用                             7,473,370.14                1,459.92
管理费用                             6,125,186.45            2,509,694.03
财务费用                               643,003.08             -245,294.47
三、营业利润                         9,652,332.83            6,323,694.76
(亏损以“-”号填列)
加:投资收益                        -2,119,755.20            1,805,170.48
(损失以“-”号填列)
补贴收入                             1,689,156.20            1,474,811.20
营业外收入                             234,348.60                  379.60
减:营业外支出                         440,999.66                6,543.71
四、利润总额                         9,015,082.78            9,597,512.33
(亏损以“-”号填列)
减:所得税                           1,017,469.99                    0.00
减:少数股东损益                       652,299.34                    0.00
五、净利润                           7,345,313.44            9,597,512.33
(亏损以“-”号填列)
    公司负责人:宋如华                                 财务负责人:黄建军
    现金流量表
    2003年1-9月
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司             单位:(人民币)元
项目                                                 行号            合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               312,239,052.52
收到的税费返还                                              10,252,548.69
收到的其他与经营活动有关的现金                             137,776,194.24
现金流入小计                                               460,267,795.45
购买商品、接受劳务支付的现金                               169,737,592.95
支付给职工以及为职工支付的现金                              13,073,110.80
支付的各种税项                                              20,391,646.62
支付的其他与经营活动有关的现金                              25,032,670.99
现金流出小计                                               228,235,021.36
经营活动产生的现金流量净额                                 232,032,774.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         7,275,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额           193,457.47
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 7,468,457.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            40,676,316.95
投资所支付的现金                                           270,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               310,876,316.95
投资活动产生的现金流量净额                                -303,407,859.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           416,450,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               9,270,464.54
现金流入小计                                               425,720,464.54
偿还债务所支付的现金                                       452,982,469.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        19,067,461.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                             241,387,489.66
现金流出小计                                               713,437,420.05
筹资活动产生的现金流量净额                                -287,716,955.51
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                              -359,092,040.90

项目                                                             母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                24,866,203.13
收到的税费返还                                               1,337,695.08
收到的其他与经营活动有关的现金                              22,317,166.72
现金流入小计                                                48,521,064.93
购买商品、接受劳务支付的现金                                 3,641,121.54
支付给职工以及为职工支付的现金                                 387,203.24
支付的各种税项                                               5,598,984.23
支付的其他与经营活动有关的现金                             104.080,490.00
现金流出小计                                               113,707,799,01
经营活动产生的现金流量净额                                 -65,186,734.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         7,275,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 7,275,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             2,920,549.20
投资所支付的现金                                           270,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               272,920,549.20
投资活动产生的现金流量净额                                -265,645,549.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           378,450,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               7,394,152.89
现金流入小计                                               385,844,152.89
偿还债务所支付的现金                                       383,705,169.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        12,964,339.61
支付的其他与筹资活动有关的现金                             141,351,107.07
现金流出小计                                               538,020,616.07
筹资活动产生的现金流量净额                                -152,176,463.18
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                              -483,008,746.46
    公司负责人:宋如华                                 财务负责人:黄建军
    现金流量表(附表)
    2003年1-9月
    编制单位:四川托普软件投资股份有限公司             单位:(人民币)元
补充资料                                              行号        合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                       8,344,140.90
加:少数股东损益                                             1,243,002.47
计提的资产损失准备                                          -5,398,302.12
固定资产折旧                                                 8,157,070.44
无形资产摊销                                                10,694,452.47
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)                                         23,780.40
预提费用的增加(减:减少)                                       -126,601.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)              5,639.17
固定资产报废损失
财务费用                                                     7,395,897.65
投资损失(减:收益)                                         2,636,516.35
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       9,258,497.97
经营性应收项目的减少(减:增加)                            80,590,140.10
经营性应付项目的增加(减:减少)                           109,208,539.80
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 232,032,774.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             465,613,131.64
减:现金的期初余额                                         824,705,172.54
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -359,092,040.90

补充资料                                                         母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                       1,939,332.03
加:少数股东损益                                                        -
计提的资产损失准备                                          -2,609,139.03
固定资产折旧                                                 2,707,990.17
无形资产摊销                                                 9,896,774.94
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用的减少(减:增加)                                                 -
预提费用的增加(减:减少)                                                 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)              5,639.17
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                     6,813,529.04
投资损失(减:收益)                                        -7,112,705.29
递延税款贷项(减:借项)                                                -
存货的减少(减:增加)                                       2,993,573.26
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -85,335,516.57
经营性应付项目的增加(减:减少)                             5,513,788.20
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                 -65,186,734.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                       -
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                         -
现金的期末余额                                             119,991,939.05
减:现金的期初余额                                         603,000,685.51
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                  -483,008,746.46
    公司负责人:宋如华                                 财务负责人:黄建军