ST九州(000653)监事会成员

管理团队: 高管成员 | 董事会成员 | 监事会成员

ST九州监事会成员

姓名 职务 任期起 任期止
俞国泰 监事 2004-12-30 -1-11-30
于辉 监事长(监事会主席,监事会召集人) 2004-12-30 -1-11-30

监事会公告