ST九州(000653)股票简况

基本信息: 公司简介 | 股票简况 | 公司章程

ST九州股票简况

股票代码 000653 股票简称 ST九州
代码类别 A股 上市地点 深圳证券交易所
拼音简称 STJZ 上市状态 终止上市
名称变动 2000-02-21   ST九州   实施其他特别处理
1996-11-26   九州股份   上市
特别处理 2002-09-13   终止上市     
2002-04-16   暂停上市     
2000-02-21   实施特别处理   实行特别处理
1996-11-26   新上市     
1996-11-04   未上市