ST九州(000653)流通股东

股东股本: 股东户数 | 主要股东 | 流通股东

ST九州(000653)流通股东

截止日期:: 2005 

截至日期:2005-12-31 公告日期:2006-04-28 变动原因:来自年度业绩报告

股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 荆梅珠 2210900 0.7451 0 0
2 刘肖麟 1028450 0.3466 0 0
3 石希艳 1011200 0.3408 0 0
4 福建华城科技有限公司 1000000 0.3370 0 0
5 黎红 990800 0.3339 0 0
6 乔欣 809700 0.2729 0 0
7 谢良佐 797700 0.2688 0 0
8 钟平安 715663 0.2412 0 0
9 李丽华 713283 0.2404 0 0
10 徐斌荣 695850 0.2345 0 0