GQY视讯(300076)财务简况

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

GQY视讯财务简况

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
净利润(万元) -2612.81 -1868.23 -1880.27 -2169.51
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -3194.21 -2056.85 -1896.69 -2977.13
净资产(万元) 106908.72 107653.30 102471.74 104352.01
未分配利润(万元) 10759.39 11503.97 11491.92 13372.19
资本公积(万元) 50784.59 50784.59 45615.07 45615.07
每股收益(元) -0.06 -0.04 -0.04 -0.05
加权每股收益(元) -0.06 -0.04 -0.04 -0.05
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
扣除非经常性损益后的每股收益(加权)(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.07
每股净资产(元) 2.52 2.54 2.42 2.46
调整后的每股净资产(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
净资产收益率(%) -2.44 -1.74 -1.83 -2.08
加权净资产收益率(%) -2.54 -1.81 -1.82 -2.06
扣除非经常性损益后的净资收益率(%) -2.99 -1.91 -1.85 -2.85
扣除非经常性损益后的净资收益率(加权)(%) 0.00 -1.99 0.00 -2.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 -0.02 -0.05 0.06